You are here
Home > Apple > 舊有做法亦無不可 watchOS 10.2 擬容許無需長按都可滑動隨即更換錶面

舊有做法亦無不可 watchOS 10.2 擬容許無需長按都可滑動隨即更換錶面


平日我們使用 Apple Watch 時,可按個人喜好,同時設定好多於一個常用的錶面,有需要時就可自由切換。不過,現時準備切換錶面時,就與 iPhone 更換鎖定畫面一樣,需要先長按螢幕才可開始轉換錶面。到了將會推出的 watchOS 10.2,用家們或有機會選擇用回舊有做法,跳過長按螢幕的步驟。
現行 watchOS 10 切換錶面做法

本來直至上代 watchOS 9 為止,Apple Watch 用家只要向左向右滑動螢幕,隨即可以更換其他已設定好可用的錶面。不過,過往有些用家曾向蘋果反映,這種方法太容易意外換掉正使用中的錶面,因此由 watchOS 10 開始,蘋果改為要求用家先長按螢幕,才可向左向右滑動更換錶面,減低意外轉換錶面的機會率。

 watchOS 10.2 Beta 測試可選擇省略長按螢幕步驟

當然,這種做法也有些人認為不夠快速轉換錶面,還是舊有做法較好,因此蘋果準備就轉換錶面方法進行微調。

目前,蘋果正測試 watchOS 10.2,其中一個試驗項目就是容許用家可以選擇更換錶面的方法,亦即既可維持現有做法,先長按再滑動螢幕,或是改用舊有做法,隨時滑動螢幕就即更換錶面。

今次蘋果的做法,相信能對應不同用家的需要。用家可按個人需要,選擇是否先長按才開始切換錶面。如無意外,這將會被納入至正式版的 watchOS 10.2,讓各 Apple Watch 用家都能使用。

來源︰MacRumors


偽宅男
Windows、iOS、Android 通通都用緊。有穩定版 App 唔用,最愛試 Beta 版
Top