You are here
Home > APPS > 微軟終止支援產品 用戶需要及時更換!

微軟終止支援產品 用戶需要及時更換!


大家係新一年,除左家居上要棄舊迎新,電腦上都要做。2023年開始,微軟將會終止支援一系列既產品,如果大家都唔去作任何更換,要面對既保安風險將會愈來愈高,且冇任何既支援!
終止支援產品

微軟係去年11月已經公佈左今年將會終止支援一系列既產品,其中包括:Microsoft Office 2013、Windows Server 2012 及2012 R2等等(名單按此。但係,微軟發現本港仍有約9萬7千部電腦使用著windows Server 2012及2012 R2版本,未更換既大家記得盡快去更換!

根據香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心(HKCERT),如果大家繼續運行已終止支援的程式及作業系統將要面對以下風險:

    • 由於已終止支援既程式及作業系統不再獲得任何修補程式、技術支持和安全更新,日後若出現新既保安漏洞,黑客或惡意軟件可以輕易地滲入,增加資料外洩風險;
    • 使用已終止支援既程式及作業系統可能會出現軟件兼容問題;
    • 因應個別行業既合規守則及系統保安政策要求,使用已終止支援既作業系統可能不被認證或合規問題。
大家記得要進行更換!應對措施

同時間,如果大家未更換既,HKCERT亦呼籲有關產品用戶採取以下措施:

  • 相關用戶應及早計劃並選用其他支援中的版本或作業系統;
  • 對於有計劃進行作業系統升級但無法在終止支援服務期限前完成既用戶,可考慮為適用既產品購買由微軟提供既擴充安全性更新,以爭取額外時間。以Windows Server 2012/R2為例,用戶選購相關ESU後,可於2026年10月13日之前仍然享受關鍵及重要安全性更新;
  • 遷移到雲端虛擬機 (部分雲端供應商會於系統終止支援服務後提供三年既ESU);
  • 若舊有應用程式不兼容支援中既作業系統版本或擴展安全更新服務所提供既修補程式,建議將有關系統置於隔離既網絡。系統管理員應盡力尋找一個與支援中既作業系統兼容既應用程式替代。

Top