You are here
Home > 即時新聞 > 俾錢解決問題 企業有法可將 Windows 7 支援延至 2023 年

俾錢解決問題 企業有法可將 Windows 7 支援延至 2023 年


廣告


----------------------------

眾所周知,Windows 7 將於2020年被停止官方支援。雖然用家仍可使用,但若發生任何安全危機,微軟都不會提供協助。不過,對於眾多企業而言,用慣了 Windows 7 未必想改變,而要全部電腦換上 Windows 10 亦未必易事。所以,微軟亦提供了一個替代方案。


廣告


----------------------------

微軟公布,即使 Windows 7 理論上會於2020年1月14日以後停止支援,但他們仍願意為企業提供延長支援期的服務,直至2023年。不過,這是有代價的。有意參加的企業,需要每年付費以延長支援期。而且,費用會每年遞增。外界相信,這是為了施加壓力,令企業在成本不斷上升之下,願意下決心放棄 Windows 7 而改用 Windows 10。


廣告


----------------------------

廣告


----------------------------

對於眾多仍有使用 Windows 7 電腦的企業而言,這會有一定吸引力。始終,他們所使用的軟件,不一定可於短時間內支援 Windows 10。不過,在成本持續上升而安全風險日漸增加下,相信最終都會改用 Windows 10。


廣告


----------------------------

來源︰Ubergizmo


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
偽宅男
Windows、iOS、Android 通通都用緊。有穩定版 App 唔用,最愛試 Beta 版
Top