You are here
Home > Posts tagged "Restart換機服務"

手機跌爆或入水除咗整仲可以換,CSL推出快至6個鐘送新機到你屋企服務!

  CSL Mobile率先推出「Restart換機服務」計劃,讓1O1O及csl客戶盡享靈活、無憂換新手機服務。這計劃是一項嶄新的換手機服務,隨客戶喜歡,換機唔洗理由,在12個月內可以隨時更換2次新手機。不論是因舊手機跌毀或入水,或只想更換手機品牌或型號,客戶可選擇計劃所支援的全新手機,包括iPhone、SAMSUNG、SONY及HUAWEI的適用手機型號,並可享最快6個小時由專人將全新手機送到客戶的指定地址。 123774

Top