You are here
Home > APPS > Android > 新功能 Chrome 變身離線網頁閱讀器

新功能 Chrome 變身離線網頁閱讀器


廣告


----------------------------
來源︰Google

大家都會試過,在部分地方手機訊號變弱,影響我們載入網頁,所以最好就能先下載所需的頁面,於弱訊號甚至沒訊號時一樣能瀏覽當中的內容。Chrome 的新功能,為各位用家帶來更多關於離線瀏覽的功能。


廣告


----------------------------

現時於 Chrome 內,大家可以選擇下載整個網頁,留待稍後才閱讀。除了打開功能表才點擊下載,於最新的 Android 版 Chrome 內,亦可選擇長按連結,就可進行下載。


廣告


----------------------------

平日見到畫面出現了一條恐龍,就代表該網頁因離線而無法載入。今次,Google 為頁面加入了一個「稍後下載頁面」的按鈕,留待重新連線後就可載入,亦不怕用家失去了連結。


廣告


----------------------------

為容讓用家可得知自己已下載了甚麼頁面,Chrome 亦會有一張清單,所有已下載的文章、連結一目了然,即使沒有網絡支援,或是數據用量已超標,一樣可以瀏覽當中的內容。


廣告


----------------------------

與往時一樣,新功能現時只限 Android 版 Chrome 使用,iOS 版暫時推出無期。


廣告


----------------------------

來源︰Google


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
偽宅男
Windows、iOS、Android 通通都用緊。有穩定版 App 唔用,最愛試 Beta 版
Top